COLOR KOGURU GURUGURU - GURUGURU TO NAKAYOSHI (JAPAN) (NP)